4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мощный орфографический словарь украинского языка

Мощный орфографический словарь украинского языка

 • Головна
 • Алфавіт
 • Передмова
 • Скорочення
 • Джерела
 • Відгуки
 • Обговорення

Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка являє собою цінну лексикографічну пам’ятку. Цей двомовний — українсько-російський — словник (у своїй основі перекладного типу) має до 68 тисяч реєстрових слів і є першим в українській лексикографії великим зібранням лексичних фондів української мови з перекладом включених до нього слів на російську мову (значно рідше — з тлумаченням значення слова російською мовою) і здебільшого з відповідним українським ілюстративним текстом до кожного з поданих значень слова. В реєстрі словника представлена лексика як літературної мови XIX ст. і фольклору, так і більшості українських діалектів. Словник досить широко подає українську фразеологію, часто з поясненням її походження.

Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка становить зведення праці багатьох кореспондентів журналу «Киевская старина», кваліфікований добір матеріалів з творів художньої літератури та численних фольклорних джерел з частковим використанням попередніх словників такого ж типу і з значним доповненням записами діалектного і фольклорного матеріалу, зробленими самим редактором Словника. У редакторській передмові Б.Д.Грінченко подає огляд попередніх лексикографічних праць на Україні і докладно висвітлює історію збирання, систематизації і редагування матеріалів цього Словника. Словнику Б.Д.Грінченка, як відомо, була присуджена Російською Академією наук друга премія М.І.Костомарова «за лучший малорусский словарь».

Академік О.О.Шахматов у своєму розгорненому відзиві для визначення названої премії, вказуючи на такі недоліки Словника, як нерівномірне опрацювання словникового матеріалу окремих українських говорів, недосить повне використання названих у Словнику джерел, неповне охоплення української літератури до 1870 р. (межа, визначена редакцією «Киевской старины»), відсутність систематичного використання попередніх словникових праць, окремі випадки недостатнього розмежування різних значень слова і омонімів, та на деякі інші дрібніші недоліки, — цілком законно відзначає широту і глибину охоплення Словником живої мови українського народу багатство поданого матеріалу з майже завжди точною його документацією, здебільшого точну передачу значень слів та різних їх відтінків.

Протягом 1924—1937 рр. вийшло з друку кілька українсько-російських словників обсягом від 8—10 до 15—25 тисяч слів з обмеженим ілюстративним матеріалом або й зовсім без нього. Ці словники стояли на дуже низькому науковому рівні і, не задовольняючи вимог суспільства, не мали успіху й швидко відійшли до архіву.

Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка не може, звичайно, замінити згаданий нами више чотиритомний українсько-російський словник і задовольнити потреби громадськості, бо в ньому, вже хоч би з огляду на час його видання, відсутня велика кількість слів, які за останні п’ятдесят років, особливо в роки після Жовтневої революції, з’явилися і усталилися в нашій літературній мові, відбиваючи бурхливий розвиток суспільного життя у всіх його галузях. Крім того, Б.Д.Грінченко уникав науково-технічної термінології і слів, запозичених з інших мов, внаслідок чого ця лексика, крім досить широко поданої ботанічної і ткацької термінології та дуже незначної кількості інших науково-технічних термінів, представлена у Словнику недостатньо; так, ми не знаходимо у ньому багатьох уже на той час поширених в українській мові загальновживаних слів і таких, наприклад, термінів соціально-політичного характеру, як пролетаріат, буржуазія, клас, революція, соціалізм і под., а також інших слів іншомовного походження. Багато слів, вміщених до Словника за редакцією Б.Д.Грінченка, за п’ятдесят років розвитку і збагачення української мови змінили своє значення: або набули нових, чи, навпаки, втратили деякі з поданих у цьому Словнику значень. Цей Словник, зрозуміло, не може бути також надійним довідником щодо правописних норм сучасної української літературної мови. Усе це повинно бути певним застереженням для тих, хто буде користуватися даним перевиданням Словника української мови за редакцією Б.Д.Грінченка.

У 1927—1930 рр. була зроблена спроба здійснити «виправлене й доповнене» видання Словника Б.Д.Грінченка за редакцією С.Єфремова та А.Ніковського, в якому виявилися націоналістичні настанови цих редакторів. Словник «збагатився», наприклад, лише на букву а такими словами, як абстинент — воздержник, воздержный человек, абстинёнтка — воздержница, абстиненція — воздержание, асекураційний — страховой, асекурація — страхование, страховка, асекурувати — страховать, такими формами, як аквареля — акварель, —і все це з посиланням на націоналістичний словник того ж самого А.Ніковського. Відповідно були використані й інші джерела: так, цитатою з М.Черемшини було підкріплене чуже українській мові слово алярм — тривога, з Ол.Левицького — слово апарат, для якого «удосконалювачі» словника знайшли лише одне значення невідоме українській літературній мові: церковная утварь, облачение (Барзо веле. апаратів церковних, лихтарів і инших річей набрала). Такий самий характер мали ї «виправлення», зроблені в Словнику.

Читать еще:  Расширение Clipboard History 2 для работы с буфером обмена

Редактори згаданого перевидання Словника Б.Д.Грінченка не завжди позначали свої виправлення і доповнення, зроблені часто відповідно до їх націоналістичних настанов. Природно, шо таке «перевидання» Словника української мови за редакцією Б.Д.Грінченка було справедливо засуджене громадськістю і припинене на букві н.

При перевиданні Словника, яке здійснюється тепер, прийнята наукова настанова, що ні «удосконалення» ні «осучаснення» його, як і всякої іншої історичної пам’ятки, не припустиме.

Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка цінний як лексикографічна пам’ятка, як історичний документ, як широке зібрання матеріалів живої народної мови, поєднаних з даними літературних джерел і може бути дуже корисним у спеціальних лексичних дослідженнях. І саме з урахуванням цього значення даного Словника постало питання про його перевидання фотомеханічним способом.

Склад Словника української мови за редакцією Б.Д.Грінченка в багатьох моментах далекий від наших сучасних вимог до праці такого типу. Це, насамперед, стосується реєстру Словника. Тут є чимало брутальних і лайливих слів, а також слів, які відображають реакційну ідеологію або становлять неприпустимі образливі назви різних народів.

Друге, на що треба звернути увагу в цьому плані, — це ілюстративний матеріал. В ілюстраціях до того чи іншого слова знаходять своє відображення відзначені вище недоліки реєстру; крім того, поряд з величезним, типовим для цього Словника, матеріалом, що об’єктивно відображає різні сторони життя народу, його набуту віками глибоку мудрість, особливо у фразеології, є досить значна кількість тенденційно підібраних ілюстрацій, шо відбивають чужу, а, часом і ворожу нам ідеологію або становлять власне церковну проповідь.

Нарешті, цей Словник здебільшого не орієнтує того, хто ним користується, щодо сфери вживання того чи іншого слова, щодо приналежності його до літературної мови чи діалектів, хоч, правда, останнє часто можна встановити з позначення джерела ілюстрації.

З дрібніших недоліків треба відзначити окремі випадки пропуску безсумнівних російських відповідників до українських слів, зокрема подачі до української видової дієслівної пари лише однієї видової форми в російській частині, невідповідності посилань від одного слова до іншого тощо. При критичному використанні цього видання треба враховувати ідеологічні позиції Б.Д.Грінченка з проявом націоналістичних настанов.

При підготовці цього Словника до перевидання в ньому зроблено лише правки суто технічного порядку. Основні типи виправлюваних помилок: плутання українського и з російським ы і навпаки, пропуск розділових знаків у частині розробки слова (але не в ілюстраціях), перевернуті літери у курсиві (ирошу замість прошу, шобі замість тобі і под.) та деякі інші. Усі наявні у Словнику написання, типові для правопису кінця XIX — початку XX ст. залишаються, звичайно, без зміни, напр.: позначення пом’якшення кінцевого рвівтарь, вівчарь; закінчення и в родовому відмінку однини іменників жіночого роду на приголосний — безневинність, -ности, безперечність, -ности, відомість -мости: написання и на початку слова — инший, иноді, а також у префіксованих — переиначити, написання і замість и в словах типу вимірати, відмірати, відпірати, підбірати та ін. Зберігається також літера ґ (ґазда, ґеґекати, ґиґнути), якої немає в сучасному українському алфавіті.

У Словнику, що перевидається, випала частина матеріалу між словами захищатися і зацаринський. У згадуваному вже нами перевиданні С.Єфремова та А.Ніковського цей пропуск (4 сторінки) відтворюється ніби за рукописом Б.Д.Грінченка. В рукописі Словника, що зберігається в Києвіі в Державній публічній бібліотеці УРСР, саме ця частина матеріалів тепер відсутня. Беручи до уваги дуже вільне поводження названих редакторів з матеріалами Б.Д.Грінченка та підробки, до яких вони вдавалися, готуючи це видання, ми вважаємо за краще не поновлювати цього пропуску за таким непевним джерелом.

М.П.Бажан, О.І.Білецький, І.К.Білодід, Л.Л.Булаховський, В.С.Ільїн, М.Т.Рильський

Читать еще:  Имя события проблемы startuprepairoffline что делать?

Орфографічний словник складних слів української мови

У словникові вміщено слова української мови, складені з двох або кількох компонентів, у написанні яких нерідко трапляються правописні помилки.

Розраховано на працівників редакцій і видавництв, кореспонден тів, службовців державних та інших установ, студентів і учнів, учителів, а також усіх, хто дбає про чистоту й грамотність їхніх друкованих і писаних текстів.

Yakaboo рекомендує

Вкажіть номер телефону
і наш менеджер передзвонить вам

Дякуємо за оформлення попереднього замовлення!

Товар переміщений в розділ особистого кабінету Очікувані товари

Ми обов’язково зв’яжемося з Вами і повідомимо про надходження товару, як тільки він з’явиться в наявності на нашому складі.

При надходженні товару на склад товар буде заброньовано за Вами.

Політика конфіденційності

Ласкаво просимо в інтернет-магазин Yakaboo.ua (далі іменується «ЯКАБУ» або сайт yakaboo.ua), цей сайт є власністю ТОВ «ЯКАБУ».

Уважно прочитайте нашу Політику конфіденційності.

Дана Політика конфіденційності роз’яснює наші правила збору, використання і поширення інформації, яку ви можете передати на наш сайт і діє для всього сайту yakaboo.ua. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, які передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

У деяких випадках ми можемо публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних розділів сайту.

Якщо вам потрібна додаткова інформація про способи обробки ваших особистих даних на сайті yakaboo.ua, надішліть запит електронною поштою на адресу [email protected]

Останнє оновлення: 4 вересня 2015 р.

Збір та використання даних

Сайт yakaboo.ua збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем.

Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:

 • надання Послуг Користувачеві;
 • ідентифікація Користувача;
 • взаємодія з Користувачем;
 • надіслання Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;
 • проведення статистичних та інших досліджень;
 • обробка платежів Користувача;
 • моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайства, протиправних дій

«ЯКАБУ» може збирати особисту інформацію, яка добровільно надається вами при:

 • замовленні товарів;
 • участі в лотереї або конкурсі;
 • заповненні наших анкет і опитувальників;
 • реєстрації абонента на нашому сайті;
 • спілкуванні з нами за допомогою звичайної або електронної пошти або по телефону.

Сайт yakaboo.ua в тому числі збирає, обробляє і зберігає такі дані:

 • ваше прізвище, ім’я, по батькові;
 • поштову та електронну адресу;
 • номер телефону;
 • хронологію покупок;
 • розмови в чаті, ваші скарги відносно наших товарів або обслуговування;
 • ваші звернення будь-яким іншим способом до нас;
 • запис розмов;
 • список товарів, які були запропоновані нами вам під час рекламних кампаній;
 • товари, які продаються через франчайзингову мережу «ЯКАБУ», яким Ви віддали перевагу.

Подібна інформація збирається і використовується за вашою згодою, відповідно до чинного законодавства України, в рамках Компанії «ЯКАБУ». Інформація не передається і не розголошується третім особам і її використання обмежується цілями, заради яких інформація була зібрана згідно з положеннями цієї Політики конфіденційності.

Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов’язань з продажу і доставки Користувачеві товару, а також в рекламних цілях. Згода Користувача виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення. Сайт не несе відповідальності за відомості, які були надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі.

Файли cookie, інформація про відвідування

Коли ви заходите на наш сайт, ми відправляємо один або декілька файлів cookie на ваш комп’ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість надаваних послуг: зберігати налаштування користувача, відстежувати характерні для користувачів тенденції, наприклад, найпопулярніші сторінки. Yakaboo.ua також використовує файли cookie в рекламних службах, а також здійснює їх передачу, в тому числі транскордонну, щоб керувати оголошеннями на сайтах по всьому Інтернету.

При доступі до нашого Сайту через браузер, додаток або інший клієнт наші сервери автоматично записують і передають з метою виконання укладених договорів певну інформацію. Ці журнали серверу можуть містити таку інформацію, як IP-адресу, тип і мова браузера, дата і час запиту, а також один або декілька файлів cookie, за якими можна визначити ваш браузер або аккаунт.

Інші сайти

Дана політика конфіденційності стосується тільки сайту yakaboo.ua. Ми не контролюємо сайти, які використовують інформацію з нашого сайту або на які ведуть посилання з нашого сайту. Ці сайти можуть розміщувати на Ваш комп’ютер власні файли cookie, збирати дані або запитувати у вас особисту інформацію.

Читать еще:  Что делать, если в браузере появляется ошибка «Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение»

Інформаційні розсилки:

 • При реєстрації на Сайті ви даєте згоду на отримання від нас розсилок рекламно-інформаційного характеру. Зазначені розсилки містять інформацію про товари, майбутні акції, розіграші та інші заходи Сайту.
 • Ви можете відмовитися від розсилки в будь-який момент, перейшовши за відповідним посиланням в листі або написавши в службу підтримки.
 • Розсилки надходять у вигляді листа на електронну адресу та/або короткого повідомлення (sms) на номер телефону, які зазначені вами при реєстрації або у своєму Особистому кабінеті. Рекламно-інформаційні матеріали можуть надаватися у вигляді паперово-поліграфічної та сувенірної продукції, вкладатися в замовлення клієнтів і доставлятися на вказану поштову адресу у вигляді листів і посилок.

Крім цього, інформація, що збирається нами може бути використана в наступних цілях:

 • Постачання, підтримка, забезпечення захисту та удосконалення нашого Сайту, а також розробка нових служб. Захист прав і власності сайту yakaboo.ua і наших користувачів. Перед використанням інформації в інших цілях, крім тих, що були зазначені при її зборі, ми попросимо у вас дозволу на таке використання.
 • Сайт yakaboo.ua обробляє особисту інформацію на своїх серверах в різних країнах. У деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.

Надання доступу до інформації

Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, організаціям і приватним особам, які не пов’язані з сайтом yakaboo.ua, крім таких випадків:

 • Користувач дав на це свою згоду

Ми можемо надати відомості про вас компаніям, організаціям або приватним особам, які не пов’язані з сайтом yakaboo.ua, якщо ви надали на це згоду.

 • Для обробки третіми сторонами

Ми можемо надати персональні дані на обробку нашим дочірнім і афільованим компаніям, а також іншим довіреним організаціям та особам, у відповідності з нашими інструкціями, політикою конфіденційності та іншими вимогами безпеки.

 • На вимогу законодавства

У нас є достатні підстави вважати, що доступ, використання, збереження або розкриття такої інформації розумним чином необхідні з метою:

 • Дотримання будь-яких чинних законів, постанов, вимог юридичного процесу або дійсного запиту з державних органів
 • Дотримання чинних Умов продажу товарів та надання послуг, включаючи розслідування потенційних порушень
 • Виявлення і запобігання шахрайських дій, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок
 • Захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди правам, власності або безпеки сайту yakaboo.ua, її користувачам або громадськості, як це вимагається або дозволяється законом.

Якщо сайт yakaboo.ua візьме участь у злитті, придбанні або будь-якій іншій формі продажу частини або всіх своїх активів, ми гарантуємо збереження конфіденційності будь-якої особистої інформації, яка може бути залучена в цю угоду.

Захист інформації

Сайт yakaboo.ua здійснює належний захист Персональних і інших даних відповідно до Законодавства і приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи щодо захисту Персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Зміна персональних даних

 • Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) Персональні дані в Особистому кабінеті або шляхом направлення письмової заяви на адресу [email protected]
 • Користувач в будь-який момент має право видалити Персональні дані шляхом направлення письмової заяви на адресу [email protected]
 • Користувач гарантує, що всі Персональні дані є актуальними і не відносяться до третіх осіб.

Дотримання вимог

Дана Політика конфіденційності відображає основні принципи використання інформації компанією «ЯКАБУ». Здійснюючи доступ на цей сайт, переглядаючи і використовуючи його, або надаючи компанії «ЯКАБУ» свою особисту інформацію, ви висловлюєте свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності. Якщо ви не згодні з цими умовами, просимо не надавати нам свою особисту інформацію.

Ми регулярно перевіряємо дотримання даної Політики конфіденційності.

Отримавши офіційну скаргу в письмовій формі, ми вважаємо своїм обов’язком звернутися до користувача, що відправив скаргу з приводу його претензій або побоювань. Ми будемо співпрацювати з відповідними регулюючими органами, включаючи місцевих представників влади, що відповідають за захист даних, для вирішення питань передачі особистих даних, які неможливо вирішити між сайтом yakaboo.ua і приватною особою.

Зміна політики конфіденційності

Сайт yakaboo.ua вправі вносити зміни і доповнення до даної політики конфіденційності.

Всі оновлення і доповнення політики конфіденційності публікуються на цій сторінці.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector